Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Úvěr pro podnikatele PPFO

 

Úvěr pro podnikatele PPFO

Po celou dobu trvání úvěru je vlastníkem nemovitosti klient, věřitel má na nemovitosti pouze zástavní právo. Veškerá práva jak klienta tak věřitele jsou uvedená ve smluvní dokumentaci. Věřitel po schválení úvěru vyhotoví smluvní dokumentaci a vyzve klienta aby se dostavil na schůzku s věřitelem. Schůzka se koná vždy v sídle věřitele.

Výhody produktu:
 • kritéria pro výši zajištění jsou srovnatelná s bankami, takže financování je obvykle poskytováno přibližně do výše poloviny tržní hodnoty bonitních zástav
 • ručení je možné podle možností žadatele kombinovat z mnoha různých záruk
 • zcela individuální přístup věřitel volí při spolufinancování odkupů podniků nebo jejich částí z konkursní podstaty
 • ručení je možné kombinovat i z řady různých typů záruk, včetně méně obvyklých záruk cennými papíry, družstevními byty, dopravní technikou po skončení leasingu, atd.
 • budoucí ziskovost je možno prokázat i jinak, než několikaletou ziskovou historií (historie několika měsíců, nové ziskové zakázky, prokázání tvorby kladného cash-flow, atd.)
Každý podnikatelský úvěr následně prochází posouzením risk managementu věřitele, který si může vyžádat dodatečně podklady s odsouhlašením Úvěrové komise.

Úvěrové podmínky:
Úrokové a poplatkové podmínky jsou stanovovány individuálně, stejně jako požadavky na zajištění. Rovněž úvěrové smlouvy vytváří pro každý podnikatelský úvěr individuálně tým právníků věřitele.

Parametry produktu:
 • výše úvěru od 1.000.000,-Kč do 60.000.000,-Kč (max. 50% tržní ceny nemovitosti)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 10 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca od 14 do 30 dnů od podání žádosti
 • možnost kdykoliv úvěr splatit a vyvázat zástavy bez jakýchkoliv dodatečných poplatků
 • zajištění zástavním právem k nemovitosti, pozemkům, družstevnímu bytu, dopravní technice, atd.
Potřebné doklady:
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • vždy všechny kopie nabývacích titulů uvedených na LV, včetně smluv k věcným břemenů uvedených na LV (kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí o vydražení nemovitosti atd.)
 • vždy kopie OP všech vlastníků nemovitostí + kopie OP žadatelů (u právnické osoby kopie OP jednatele)
 • originál výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby – kopie živnostenského listu u fyzické osoby
 • příjmy
  • fyzická osoba – kopie daňového přiznání za poslední 3 zdaňovací období
  • právnická osoba – kopie daňového přiznání za poslední tři zdaňovací období + rozvaha a výsledovka za aktuální rok
  • OBA – dobře zpracovaný podnikatelský záměr
 • znalecký posudek na nemovitosti nebo pozemky pokud jsou předmětem zajištění

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print