Půjčka - Úvěr - Hypotéka

Úvěr pro ZEMĚDĚLCE

 

Úvěr pro ZEMĚDĚLCE

Po celou dobu trvání úvěru je vlastníkem nemovitosti klient, věřitel má na nemovitosti pouze zástavní právo. Veškerá práva jak klienta tak věřitele jsou uvedená ve smluvní dokumentaci. Věřitel po schválení úvěru vyhotoví smluvní dokumentaci a vyzve klienta aby se dostavil na schůzku s věřitelem. Schůzka se koná vždy v sídle věřitele.

Věřitel patří k těm úvěrovým institucím, které vítají projekty úspěšně se rozvíjejících zemědělců. Očekává, že ceny pozemků, včetně zemědělské půdy, budou stoupat na hodnotě. Díky získaným zkušenostem s těmito úvěry, má věřitel znalost dotačních systémů pro zemědělce. Úvěry poskytuje od dlouhodobých (především pro nákup pozemků) po krátkodobé (na profinancování sezónních výkyvů v hospodaření zemědělců). Věřitel je zapojen do programů PGLRF pro záruky za vybrané úvěry a dotace úroků.

Výhody produktu:
 • movitý a nemovitý majetek zemědělce nebo jeho společnosti
 • jako bonitní zajištění přijímá věřitel i stádo skotu
 • osobní spoluručení zemědělce
 • pokud výše uvedené zástavy nejsou dostatečné, je možné k dozaručení použít i předpokládané budoucí příjmy z dotací, u kterých zemědělec prokáže nezpochybnitelný nárok ve výjimečných případech může věřitel poskytnout financování až do 70% tržní hodnoty zástav
Další související informace:
 • věřitel může poskytnout úvěr i takovým zemědělcům, kteří v minulosti nedosáhli významných zisků
 • věřitel rozhodně ale neúvěruje zemědělce s takovými závazky, které splňují podmínky pro vyhlášení konkurzu
Parametry produktu:
 • výše úvěru od 1.000.000,-Kč do 30.000.000,-Kč (max. 50% tržní ceny nemovitosti, vyjímečně až 70%)
 • doba splatnosti od 6 měsíců do 10 let
 • forma splácení měsíčními splátkami
 • doba vyřízení cca od 14 do 30 dnů od podání žádosti
 • možnost kdykoliv úvěr splatit a vyvázat zástavy bez jakýchkoliv dodatečných poplatků
 • zajištění zástavním právem k nemovitosti, pozemkům, družstevnímu bytu, dopravní technice, stádo skotů atd.
Potřebné doklady:
 • originál výpis z katastru nemovitostí
 • originál katastrální mapa
 • vždy všechny kopie nabývacích titulů uvedených na LV, včetně smluv k věcným břemenů uvedených na LV (kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí o vydražení nemovitosti atd.)
 • vždy kopie OP všech vlastníků nemovitostí + kopie OP žadatelů (u právnické osoby kopie OP jednatele)
 • originál výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby – kopie živnostenského listu u fyzické osoby
 • přijmy
  • fyzická osoba – kopie daňového přiznání za poslední 3 zdaňovací období
  • právnická osoba – kopie daňového přiznání za poslední tři zdaňovací období + rozvaha a výsledovka za aktuální rok
  • OBA – dobře zpracovaný podnikatelský záměr
 • znalecký posudek na nemovitosti nebo pozemky pokud jsou předmětem zajištění. Znalecký posudek na stádo skotů pokud je předmětem zajištění

!!!  Tento produkt je pozastaven  !!!

print